innerbanner

פרויקטים שונים

פרוייקטים ייחודיים בעבר


-    פרוייקט בנגב – בין השנים 2000-1998 הועלה פרוייקט חינוך לרווחת תושבי הנגב בתמיכת הסוכנות היהודית. מטרת התוכנית היתה לסייע לבתי ספר להתמודד עם נושאי בריאות מינית.


-    פרוייקט לנוער עולה ממדינות חבר העמים- בין השנים 1994-1991 הופעל פרוייקט לקידום בריאות מינית והעלאת מודעות בקרב בני נוער מחבר העמים לשעבר לשימוש באמצעי מניעה לצורך מניעת הריון. בעבר, הפסקת הריון יזומה היוותה סוג של אמצעי מניעה עבור נשים ונערות מחבר העמים. עמותת "לדעת- לבחור נכון" הצליחה לזהות את הצורך בהנגשת מידע, העצמה ומתן תמיכה וליווי. מהפרוייקט נהנו כ-1500 נערות ונשים צעירות.


-    קידום בריאות מינית במזרח העיר ירושלים – לאורך השנים 2007-2000 הופעלו פרוייקטים שונים לקידום רווחת התושבים במזרח העיר ירושלים. הפרוייקטים פעלו בשיתוף פעולה עם גורמים קהילתיים ובית סיפריים.