innerbanner

מטרות

מטרות הארגון
1)    יצירת שיח חברתי וקידום חשיבה פוליטית בנושאים של בריאות מינית והגורמים המעצבים תפיסות על מיניות, גבריות, נשיות ותפקידי מגדר.
2)    לספק שירותים לקידום בריאות מינית המושתתים על ערך של כיבוד הבחירה החופשית של כל אישה ואיש תוך שמירה על סודיותם ופרטיותם של הפונים/ות.  
3)    הרחבת ידע תוך העצמה של בני נוער וצעירים על מנת לסייע להם לקיים בחירה מודעת של התנהגות מינית שקולה, אחראית ובריאה.
4)    העלאת המודעות והנגשת מידע לגבי אמצעי המניעה השונים.
5)    הפחתת מספר ההריונות הלא מתוכננים .
6)    סיוע לנשים, נערות וזוגות המתמודדים עם הריון לא מתוכנן, מתן תמיכה נפשית וליווי.
7)    הפחתת שכיחות מחלות המועברות במגע מיני בקרב האוכלוסייה.