innerbanner

חזון

עמותת לדעת - לבחור נכון מאמינה כי קידום בריאות מינית נוגע נגיעה ישירה בקידום זכויות האדם  בכלל ובזכות לבריאות בפרט. אנו שואפים לקיומה של חברה אשר בה מיניות נתפסת כחלק מהטבע האנושי והתפתחות מינית תקינה הינה הכרחית לקיום האישי והחברתי.
חזוננו הוא לכינון חברה אשר בה כל בחירה של כל אחד ואחת מאיתנו תכובד ללא אפליה, דעות קדומות ויצירת סטיגמה.
עמותת לדעת - לבחור נכון שואפת לקיים חברה אשר בה לכל אחת ואחד, צעירים ומבוגרים, יש נגישות מלאה למידע ולשירותים העוסקים בקידום בריאות מינית ותכנון משפחה. העמותה שואפת לספק מענה פרטני וקהילתי, זמין וכוללני, בנושא מיניות ותכנון המשפחה באמצעות ייעוץ, ליווי, תמיכה וחינוך.

ערכים ועקרונות עליהם מושתתת העמותה:
אלו הם ערכי הליבה המלווים כל עשייה שלנו ומנחים אותנו לאורך השנים:
•    חוסר שיפוטיות וקבלה
•    פתיחות
•    דיסקרטיות
•    כבוד
•    בחירה חופשית
•    אמינות
•    מקצועיות
•    נגישות
•    חדשנות